Działania z EFS dla niepełnosprawnych

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jedno z głównych narzędzi finansowych UE, wspomaga on zatrudnienie w państwach członkowskich Unii, jego celem jest zwiększanie dobrobytu i spójności społecznej we wszystkich krajach UE i ich regionach. Cel ów realizowany jest poprzez współfinansowanie różnego rodzaju projektów na skalę krajową, regionalną bądź lokalną, przyczyniających się do zmniejszenia bezrobocia, polepszenia jakości miejsc pracy itd.

Europejskie Fundusze Społeczne już od lat wspierają osoby niepełnosprawne na różnych płaszczyznach, zwłaszcza na rynku pracy i w walce z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Tylko od 2004 do 2008 r. wydano w Polsce aż około pół miliarda złotych na integrację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach projektów EFS. Dzięki pieniądzom z EFS niepełnosprawni mogli i nadal mogą (w ramach obecnie realizowanych projektów) za darmo korzystać z takich form pomocy, jak m.in.: warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe, praktyki, staże. Oprócz tego z EFS finansowane są różnego rodzaju kampanie informacyjne, badania rynku pracy, szkolenia dla pracodawców, pracowników urzędów pracy czy członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Jeśli chcemy skorzystać z jakiejś formy pomocy czy wsparcia realizowanej w ramach projektów z EFS, należy zapoznać się przede wszystkim z ofertą powiatowych urzędów pracy, regionalnych fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, ośrodków szkoleniowych itd. Najlepszym źródłem informacji jest w tym zakresie internet – w nim powinniśmy znaleźć większość potrzebnych wiadomości na temat szkoleń, warsztatów, dofinansowań itp.